Touken Komachi


Sabres japonais, Katana / wakizashi / Tantô____Montures et ornements du katana, tsuba, kozuka____Atelier de confection____Outils du sabre japonais____Laques, kakemonos, antiquités____Vente en consignation

T o u k e n  K o m a c h i   L a  l i s t e  d e s  s a  b r e s  J a p o n a i s
Tachi
* Ôno Yoshimitsua(omote : "越後国義光作", ura : "昭和五十四年八月日"), dans shirasaya, (2 shaku 5 sun 2 bu 8 rin), [ A120517 ] JPY 800.000- 
* Sukémura (Ko-Bizén), dans shirasaya (2 shaku 3 sun 0 bu 3 rin) [ A040715 ] JPY 12.000.000 -
Daishô
* Daishô Tachi : Yasumitsu, Wakizashi : Kô-zuke dai-jô Fujiwara Yoshikuni) in shirasaya, with koshirae (2 shaku 3 sun 6 bu 9 rin, 1 shaku 5 sun 2 bu 1 rin) [ A070417 ] JPY 3.000.000-

Katana
NOUVEAUTÉ! * No signature ( Kaneharu ), dans nuri-zaya ( 2 shaku 0 sun 4 bu 6 rin) [ A060917 ] JPY 180.000-
* Tango-no-kami Kanemichi (omote : "丹後守兼道", ura : -), dans koshirae ( 2 shaku 2 sun 5 bu 0 rin) [ A010917 ] JPY 180.000-
* Sans signature ( Fuyuhiro), dans shirasaya ( 2 shaku 2 sun 8 bu 0 rin) [ A070817 ] JPY 280.000-
* Sans signature, dans koshirae, kawa-zaya attaché (2 shaku 2 su 1 bu 4 rin) [ A050417 ] JPY 280.000-
* Sans signature, dans shirasaya (2 shaku 4 su 4 bu 8 rin) [ A030516 ] JPY 280.000-
* Signé comme "江州住助長", dans koshirae, (2 shaku 4 sun 4 bu 8 rin) [ A060417 ] JPY 280.000-
* Sans signature( MIYAKAWA Munetsugu), in shirasaya (2 shaku 1 sun 4 sun 5 rin), [ A030417 ] JPY 390.000-
* Hirotsugu (omote : "洛陽住藤原廣次"), dans koshirae (2 shaku 0 sun 4 bu 9 rin ) , [ A060717 ] JPY 450,000-
* Sans sinagure(Shiga-Seki), dans shirasaya, (2 shaku 2 sun 1 bu 1 rin) [ A030317 ] JPY 550,000
* Sans signature (ARAKI Kiyoshige) , dans shirasaya, (2 shaku 3 sun 7 bu 2 rin) [ A070517 ] JPY 590.000-
* Kanèsada(omote : "兼貞"), dans shirasaya, avec koshirae, (2 shaku 2 sun 6 bu 7 rin), [ A030217 ] JPY 650.000-
* Hizen Yoshifusa ((tachi-mei)omote : "肥前國佐賀住源吉房", ura :- ", dans shirasaya (2 shaku 5 sun 3 bu 3 rin) [ A040517 ] JPY 700.000-
* Sans signature (Shinkei Tanemitsu), dans shirasaya, (2 shaku 5 sun 2 bu 8 rin ) [ A060517 ] JPY 780.000-
* Sans signature (Wakasa-no-kami Ujifusa), dans shirasaya, (2 shaku 3 sun 6 bu 6 rin), [ A011116 ] JPY 850.000-
*Kanenaga(omote : Kanenaga, ura :
-), dans shirasaya, (2 shaku 4 sun 4 bu 8 rin) [ A050215 ] JPY 850.000-
*Kunimasa(omote : "國正",ura : -), dans shirasaya, ( 2 shaku 2 sun 9 bu 7 rin) [ A050817 ] JPY 1.200.000-
* Sans signature (Senjyu-in), dans shirasaya, (2 shaku 3 sun 4 bu 0 rin) [ A090717 ] JPY 1.200.000-
* Magoroku Kanemoto (omote : Kanemoto, ura : -), (1 shaku 9 sun 8 bu 6 rin), dans shirasaya [ A020715 ] JPY 1.800.000-
* Shinkei Tanemitsu (omote : 應新辰道君需作之 ura : 文久三年亥二月吉日 土浦臣長尾心慶藤原胤光), dans shirasaya, (2 shaku 7 sun 1 bu 2 rin) [ A011216 ] JPY 2.500.000-
* Sasshû Masayoshi (omote : "知天命薩摩官工秩父末葉平正良造之" ura : "天明五己八月"), dans shrasaya, avec koshirae (2 shaku 3 sun 4 bu 3 rin) [ A030817 ] JPY 3.300.000-

Wakizashi
NOUVEAUTÉ!* Suruga-no-kuni Kunimasa ( (omote : "駿河守國正"ura : -), in shirasaya, with koshirae, (1 shaku 6 sun 3 bu) [ A070917 ] JPY 50,000-
* Sans signature (Mizuta), dans koshirae, (1 shaku 2 sun 3 bu 1 rin), [ A010617 ] JPY 160.000-
* Yamato-no-kami Yasumichi(omote : "大和守源康道"), dans shirasaya, (1 shaku 7 sun 5 bu 5 rin) [ A010217 ] JPY 180,000-
* Izumo-no-kami Yoshitake(omote : "出雲守藤原吉武", ura : -), dans shirasaya, avec koshirae, (1 shaku 8 sun 0 bu 5 rin) [ A040917 ] JPY 230.000-
* Bicchu-no-kami Yasuhiro (omote : "備中守橘康広"), dans shirasaya, (1 shaku 7 sun 4 bu 2 rin )[ A010517 ] JPY260.000-
* Génération plus tard Hizen Tadayoshi ( omote : Tadayoshi, ura : -), dans koshirae (1 shaku 5 sun 3 bu 7 rin )[ A080816 ] JPY 280.000-

* Sans signagure (Kanenobu)(omote : kiri-tsuke-mei "倉"), dans shirasaya, (1 shaku 7 sun 5 bu 9 rin) [ A020317 ] JPY 300.000-
* Yamashiro-no-kami Hidetoki( omote : "山城守藤原秀辰"), dans shirasaya (1 syaku 8 sun 1 bu 5 rin) [ A090617 ] JPY 350,000-
* Hoshu Muneyuki ( omote : "豊州高田住藤原統行"), dans shirasaya (1 shaku 7 sun 8 bu 5 rin ) [ A020717 ]  JPY 350,000-
* Bicchû Kunishige, (omote : "備中國呰部住国重作"), dans shirasaya, avec koshirae, ( 1 shaku 3 sun 1 bu 3 rin), [ A100517 ] JPY 380.000-
* Bishû (signature suivant etait perdu par suriagé)(Osafune Norimitsu), dans shirasaya, (1 shaku 6 sun 3 bu 6 rin) [ A050517 ] JPY 380.000-
* Sans signagure (Shiga Seki), dans shirasaya, (1 shaku 2 sun 8 bu 7 rin) [ A050317 ] JPY 380,000-
VENDU * HIzen-no-kami Shizutata (omote : "肥前守藤原鎮忠"), dans shirasaya, avec koshirae (1 shaku 5 sun 0 bu 4 rin)[ A100617 ]
* Kawachi-no-kami Masahiro (omote : "肥州河内守藤原正広"), dans shirasaya, (1 shaku 7 sun 7 bu 5 rin) [ A040617 ] JPY 450,000-
* Signé comme (omote : "備中守橘康広", ura :chrysanthemum pattern), dans shirasaya, (1 shaku 7 sun 4 bu 2 rin )[ A020517 ]
JPY 450.000-
* Rakuyô-jû Minamoto Tsunahiro (omote : "洛陽住源綱廣"), dans shirasaya, (1 shaku 7 sun 7 bu 8 rin) [ A030617 ] JPY 550,000-
* Shimosaka Sadatsugu ( omote : Echizen-no-kuni Shimosaka Sadatsugu, ura : -), dans shirasaya, (1 shaku 3 sun 0 bu) [ A061016 ] JPY 550.000-
VENDU * Wakizashi Ki-i no kuni Yasuhiro (omote : "紀伊国康広"), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 9 bu 5 rin )[ A030517 ] JPY 580.000-
* Harimanokami Téruhiro, (omote : Harima-no-kami Teruhiro, ura : -), dans shirasaya (1 shaku 5 sun 1 bu 8 rin) [ A100114 ] JPY 650.000-
* Iemori ((omote : "家守"), dans shirasaya, (1 shaku 6 sun 5 bu-odd) [ A020617 ] JPY 680.000-
* Troisiéme génératon Izumi-no-kami Kinmichi, (omote : Kiku-mon, Izumi-no-kami Kinmichi ura : -), dans shirasaya (1 shaku 5 sun 2 bu 4 rin) [ A070916 ] JPY 680.000-
* Kyô premiére génération Tanba-no-kami Yoshimichi ( omote : "大和守吉道", ura : -), dans shirasaya, (1 shaku 7 sun 9 bu 5 rin), [ A030117 ] JPY 700.000-
* Yamato-no-kami Yoshimichi ( omote : "大和守吉道", ura : -), dans shirasaya, (1 shaku 7 sun 9 bu 5 rin), [ A020117 ] JPY 750.000-
* Kanefusa ( omote : "兼房"), dans shirasaya ( 1 shaku 0 sun 6 bu 6 rin), [ A030917 ] JPY 800.000-
* Sessyu Hiroyoshi ( omote : "摂州" ( following part cut "切"), ura : (kiritsuke-mei) "信近 米藩住清茂揚之"), dans shirasaya, avec koshirae ( 1 shaku 3 sun 0 bu 6 rin), [ A020917 ] JPY 850.000-
* Kanesada ( omote : "兼定"), dans shirasaya, avec koshirae ( 1 shaku 3 sun 0 bu 6 rin), [ A020817 ] JPY 850.000-
* Sans signature ( Unjyu ), dans shirasaya, (1 shaku 7 sun 8 bu 8 rin), [ A060317 ] JPY 850.000-
* Yamato-no-kami Yasusada ( omote : "大和守安定"", ura : -), dans shirasaya, (1 shaku 8 sun 5 bu 1 rin), [ A050617 ] JPY 1.200.000-
* Musashi Daijô Fujiwara Korekazu (omote : 武蔵大掾藤原是一), in shirasaya, avec koshirae (1 shaku 8 sun 1 bu 0 rin) [ A041216 ] JPY 1.800.000-
* First generation Hizen Tadayoshi (omote : Hizen-no-kuni ju-nin Tadayoshi saku ura: doukoku ju-nin saku-sou Munenaga), dans shirasaya, (1 shaku 4 sun 6 bu 5 rin [ A030715 ]
JPY 8.000.000-

Ken
* Kawachi-no-kami Kiyofusa, (omote : Kawachi-no-kami Fujiwara Kiyofusa saku, ura : xx taira Satsuma-no-kami ritsugan hounou x cho juichiki hinoe-uma gogatsu tsuitachi NOMURA Seijiro), dans shirasaya (1 shaku 0 sun 7 bu 2 rin ) [ A040814 ] JPY 430.000-
* Sans signature (FUJITA Shigehide), dans shirasaya, avec koshiraé ( 1 shaku 2 un 5 bi 0 rin) [ A030815 ] JPY 700.000-
Yari
* Hira-sankaku Yari (3 sun 3 bu 1 rin), dans koshirae [ A040317 ] JPY 35,000-
* Masatsune ( omote : "政常",  ura : -), dans shirasaya, ( 3 sun 9 bu 6 rin )  A090817 ] JPY 180.000-
* Premiére génération Kawachi-no-kami Kunisuke, dans shirasaya avec koshiraé (4 sun 5 bu 5 rin) [ A071115 ] JPY 250.000-
* Bizen-no-kami Kuniyoshi, (omote : Bizen-no-kami Kuniyoshi, ura : -), dans shirasaya, avec koshiraé (1 shaku 7 sun 2 bu 6 rin) [ A010115 ] JPY 450.000-
Naginata
Gunto
Tanto
* Sans signature, attribué à l'école Kaifu, in shirasaya, (7 sun 1 bu 6 rin), [ A090517 ] JPY 75.000-
* KOBAYASHI Yasuhiro(omote : "守護牧野嘉守家康宏", ura : "昭和癸亥年六月"), dans shirasaya, (8 sun 4 bu 4 rin) [ A040417 ] JPY 190.000-
* Kunihiro (omote : "国廣造之", ura : "昭和五十七年"), in shirasaya , ( 6 sun 9 bu 9 rin) [ A060617 ] JPY 200.000-
NOUVEAUTÉ! * Ensemble de trois kogatanas (Motohiro, Sasshû-jû Masamori, no signature), dans shirasaya, [ A080917 ] JPY 250.000-

* KIKYO Hayamitsu(omote : Hayamitsu tsukuru, ura : Heisei jyu-kyu-nen Nigatsu-bi), dans shirasaya (8 sun 4 bu 4 rin) [ A150816 ] JPY 250.000-
* Sans signature (Sué Seki), dans koshiraé (9 sun 5 bu 0 rin) [ A110816 ] JPY 250.000-
* Signé comme Yamashiro-no-kuni jû Umetada Yoshinobu(omote : 山城国住埋忠吉信 ura : 正保三年八月日), dans shirasaya (7 sun 9 bu 2 rin ) [ A010816 ] JPY 250.000-
* Sans signature(Keishi-sai Naomasa) kanmuri-otoshi-zukuri, dans shirasaya (9 sun 5 bu 0 rin) [ A130816 ] JPY 280.000-
* Kuniyoshi(omote : Ugo honjo ju Kuniyoshi korewo tsukuru ura : Showa mizunoto-ushi nen hachigatsu kichi-jitsu), dans shirasaya, (8 sun 7 bu 4 rin) [ A080314 ] JPY 280.000-
* Premiére génération KOBAYASHI Yasuhiro, (mei : omote : KUROKAWA Hikaru shi no tame kanai syugo kinsaku / ura : Showa Koushin-nen gantan), dans shirasaya, (7sun 5 bu 2 rin), [ A020316 ] JPY 380.000-
* So-shu Hiromasa ( omote : "相州住広正作"), dans shirasaya, avec koshirae ( 8 sun 5 bu 8 rin), [ A010417 ] JPY 480.000-
*YAMAGUCHI Kiyofusa, (omote : Morioka-ju Kiyofusa korewo tsukuru ura : Nisen-ju-ni mizunoe-tatsu-nen seika), dans shirasaya (8sun 8bu 1rin) [ A071213] JPY 550.000-
Kogatana
*Kinkasan Fujiwara Kiyonaga, dans shirasaya (3 sun 9 bu 5 rin) [ A090215 ] JPY 35.000-
* Fujiwara Kanetaka "薩摩守藤原金高", dans shirasaya, (3 sun 9 bu 2 rin), [ A150517 ] JPY 38.000-
* Minamoto Masahiro "若狭守源廣政", dans shirasaya, (3 sun 8 bu 4 rin), [ A160517 ] JPY 38.000-

*YOKOYAMA Sukénao dans shirasaya (3sun 9bu 8rin) [ A160114 ] JPY57.000-
* Kiyofusa "陸中國盛岡住清房作", in shirasaya, (4 sun 1 bu 9 rin), [ A140517 ] JPY 70.000-
Sabres qui requis polissage
* Wakizashi Sans signature, dans koshirae, (1 shaku 4 sun 6 bu 8 rin) [ A020615 ] JPY 150.000- * rouilles observé
* Katana Nagamitsu, (mei : ura : Nagamitsu), dans shirasaya (2 shaku 2 sun 3 bun 1 rin), [ A130114 ] JPY 230,000-* rouilles observé


Veuillez commander par E-mail.Au sujet de Touken Komachi

Nouvelles

Touken Komachi ACCUEIL

Sabres japonais, Katana / wakizashi / Tanto____Montures et ornements du katana, tsuba, kozuka____Atelier de confection____Outils du sabre japonais____Laques, kakemonos, antiquités ____Vente en consignation

TEL&FAX +81-(0)3-5284-9014____E-mail : s_tsukada@toukenkomachi.com
Obtenu le copyright © 2009-2017 sur Touken Komachi tous droits réservés.