Touken Komachi


Click each image to enlarge.

Tanto, koshirae
Masatsugu

[ Signature ] (omote) : Masatsugu
(ura) : -
[ Size ] : Blade length : 20.7cm (6 sun 8 bu 3 rin), sori : 0cm, moto-haba : 1.81cm, moto-kasane : 0.9cm, mekugi-ana(holes) : 1, blade weight : 139g, shirasaya length : 49cm
[ Period ] : Late Muromachi
[ Province ] : Unknown

[ Feature ] : Shape : Hira-zukuri, iori-mune. Mihaba is relatively narrow. Kasane is very thick. Fakura is kareru. No sori tanto form.
Nakago : Ubu. Yasurime are katte-agari. Saki is ha-agari, kuri-jiri form. One hole.
Jigane : Koitame-hada. Its hada is nagare. Mokume mixed. Jinie attached.
Hamon : In sugu manner. Ko-notare, gunome mixed. Nie attached. Ko-ashi attached. Sunagashi appeared as well.
Boshi : Saki is hakikake. It turns in togari-gokoro.

Koshirae : Cha(brown)-ishime-ji-nuri-zaya, chi-sa-gatana koshirae
Tsuba : Hamidashi-tsuba : (tsuru-be-zao, katatsumuri) (tetsu-ji (iron base), kin-iro-e)
Fuchi-gashira : tetsu-ji(iron-base), kin-nunome-zougan(inlay)
Menuki : Aoi-zu, syaku-do(copper)-ji(base).
Kougai : Wari-kougai. Sansui(mountain and river) -jinubutsu (portrait) -zu. Tetsu-ji(iron base)
Kozuka : Su-aka-ji (copper). Tou-jin-zu(Foreign persons portrait)
Kurigata, origane : Ryu(dragon)-zu, Su-aka-ji.

[ Highlight ] :
Kasane is so thick. Fakura is kareru.
It paid keen attention to combination of fittings,
it was coordinated in brown color. The tanto is fitted into "Suki-mono (enthousiaste)" taste koshirae.

[ Condition ] :
Blade : there is kitae-ware of the hira-ji (upper half of omote).
There is shinae on the mune.
There is koki-zu(tiny scratch) above 3cm of ura-machi.

[ Attachments ] : Suaka-ji(copper) habaki, koshirae, bag of koshirae and NBTHK Hozon paper (issued on 26th March 2015).


[ Item number ] : A050515
[ Price ] : JPY 280,000-


Please order by E-mail.About TOUKEN KOMACHI

BACK

TEL&FAX +81-(0)3-5284-9014____E-mail : s_tsukada@toukenkomachi.com

Copyright © 2009 Touken komachi All rights reserved.