Touken KomachiJAPANESE SWORD/ Katana____SWORD FITTINGS/ Tsuba Kozuka____ATELIER Touken Komachi____ARTICLES of SWORD____ANTIQUE____Consigment sales

T o u k e n  K o m a c h i 's   S w o r d s  L i s t
Tachi
* Sukemura (Ko-Bizen), in shirasaya (2 shaku 3 sun 0 bu 3 rin) [ A040715 ] JPY 10.000.000-
Daisho
* Daisho Tachi : Yasumitsu, Wakizashi : Kô-zuke dai-jô Fujiwara Yoshikuni) in shirasaya, with koshirae (2 shaku 3 sun 6 bu 9 rin, 1 shaku 5 sun 2 bu 1 rin) [ A070417 ] JPY3.000.000- 

Katana
* No signature ( Kaneharu ), in nuri-zaya ( 2 shaku 0 sun 4 bu 6 rin) [ A060917 ] JPY 180.000-
* No signature ( Fuyuhiro), in shirasaya (2 shaku 2 sun 8 bu 0 rin) [ A070817 ] JPY 280.000-
* No signature, in koshirae, kawa-zaya attached (2 shaku 2 su 1 bu 4 rin) [ A050417 ] JPY 280.000-
* No signature, in shirasaya (2 shaku 4 su 4 bu 8 rin) [ A030516 ] JPY 280.000-
* Signed as "江州住助長", in koshirae, (2 shaku 4 sun 4 bu 8 rin) [ A060417 ] JPY 290.000-
* No signature ( Naminohira), in shirasaya, with koshirae ( 2 shaku 3 sun 9 bu 9 rin) [ A060817 ] JPY 280.000-
* No signature (MIYAGAWA Munetsugu), in shirasaya, (2 shaku 1 sun 4 bu 5 rin), [ A030417 ] JPY 390,000-
* Hirotsugu(omote : "洛陽住藤原廣次"), in koshirae (2 shaku 0 sun 4 bu 9 rin) [ A060717 ] JPY 450.000-
* No signature (Shiga Seki), in shirasaya, (2 shaku 2 sun 1 bu 1 rin), [ A030317 ] JPY 550,000-
* No signature (ARAKI Kiyoshige) , in shirasaya, (2 shaku 3 sun 7 bu 2 rin) [ A070517 ] JPY 590.000-
* Kanesada (omote : "兼貞", ura : -), in shirasaya, with koshirae (2 shaku 2 sun 6 bu 7 rin) [ A030217 ] JPY 650.000-
*Kanenaga(omote : Kanenaga, ura : -), in shirasaya, (2 shaku 4 sun 4 bu 8 rin) [ A050215 ] JPY 650.000-
* Hizen Yoshifusa (tachi mei omote : "肥前國佐賀住源吉房", ura : -), in shirasaya, (2 shaku 5 sun 3 bu 3 rin ) [ A040517 ] JPY 700.000-
* No signature (Shinkei Tanemitsu), in shirasaya, (2 shaku 5 sun 2 bu 8 rin ) [ A060517 ] JPY 780.000-
* KÔNO Sadamitsu, (omote : Buzen-ju KONO Sadamitsu saku, ura : tsuchinoe-ne yongatsu kichijitsu), in koshirae (2 shaku 4 sun 2 bu 9 rin) [ A050616 ] JPY 850.000-
* Kunimasa(omote : "國正",ura : -), in shirasaya, ( 2 shaku 2 sun 9 bu 7 rin) [ A050817 ] JPY 1.200.000-
* No signature(Senjyu-in), in shirasaya, (2 shaku 3 sun 4 bu 0 rin) [ A090717 ] JPY 1.200.000-
* Magoroku Kanemoto (omote : Kanemoto, ura : -), (1 shaku 9 sun 8 bu 6 rin), in shirasaya [ A020715 ] JPY 1,800.000-
* Sasshû Masayoshi (omote : "知天命薩摩官工秩父末葉平正良造之" ura : "天明五己八月"), in shrasaya, with koshirae (2 shaku 3 sun 4 bu 3 rin) [ A030817 ] JPY 3.300.000-

Wakizashi
SOLD * No signature (Mihara), in shirasaya, (1 shaku 6 sun 8 bu 3 rin), [ A041217 ]
NEW!! * Wakizashi, Inshû Kanesaki (omote : "因刕住"(following part cut) ), in shirasaya, with koshirae
(1 shaku 5 sun 4bu 4 rin) [ A051217 ] JPY 90.000-
NEW!! * Wakizashi, no signature(Kanetsune), in shirasaya, with koshirae (1 shaku 6 sun 1 bu 0rin) [ A031217 ] JPY 140.000-
* No signature (Mizuta), in koshirae, (1 shaku 2 sun 3 bu 1 rin), [ A010617 ] JPY 160.000-
NEW!! * Fujiwara Kuniyuki (omote : "大和大掾藤原國行"), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 3 bu 5 rin) [ A011217 ] JPY 180.000-
* Later generation Hizen Tadayoshi, (omote : Hizen-no-kuni Tadayoshi), in koshirae, (1 shaku 5 sun 3 bu 7 rin), [ A080816 ] JPY 200.000-
* Izumo-no-kami Yoshitake(omote : "出雲守藤原吉武", ura : -), in shirasaya, with koshirae, (1 shaku 8 sun 0 bu 5 rin) [ A040917 ] JPY 230.000-
SOLD* Bicchu-no-kami Yasuhiro (omote : "備中守橘康広"), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 4 bu 2 rin )[ A010517 ]
NEW!! KATÔ Tsunatoshi( omote : "於江府長壽斉綱俊", ura : "文久三年三月日"), in shirasaya (1 shaku 5 sun 5 bu 7 rin)【A061117 290,000円
SOLD
* No signagure (Kanenobu)(omote : kiri-tsuke-mei "倉"), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 5 bu 9 rin) [ A020317 ]
* Yamashiro-no-kami Hidetoki (omote : "山城守藤原秀辰", ura : -), in shirasaya (1 shaku 8 sun 1 bu 5rin) [ A090617 ] JPY 350.000-
* Hoshu Muneyuki (omote : "豊州高田住藤原統行"", ura : -), in shirasaya (1 shaku 8 sun 1 bu 5rin) [ A020717 ] JPY 350.000-
* Bicchû Kunishige ( omote : "備中國呰部住国重作"), in shirasaya, with koshirae, (1 shaku 3 sun 1 bu 3 rin), [ A100517 ] JPY 380.000-
* Bishû (following signature was lost by suriage)(Osafune Norimitsu), in shirasaya, (1 shaku 6 sun 3 bu 6 rin) [ A050517 ] JPY 380.000-
* No signature (Shiga Seki), in shirasaya, with koshirae, (1 shaku 2 sun 8 bu 7 rin ) [ A050317 ] JPY 380,000-
* Kawachi-no-kami Masahiro (omote : "肥州河内守藤原正広"), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 7 bu 5 rin) [ A040617 ] JPY 450,000-
*Noto-no-kami Yasuyuki (omote : "能登守藤原泰幸", ura : -), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 8 bu 2 rin) [ A010717 ] JPY 450.000-
* Signed as (omote : "備中守橘康広", ura :chrysanthemum pattern), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 4 bu 2 rin )[ A020517 ] JPY 450.000-
* Musashi Daijyô Korekazu (omote : "武蔵大掾藤原是一", ura : -), in shirasaya, (1 shaku 5 sun 9 bu 0 rin ) [ A080717 ] JPY 480.000-
* Rakuyô-jû Minamoto Tsunahiro (omote : "洛陽住源綱廣"), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 7 bu 8 rin) [ A030617 ] JPY 550,000-
* First generation Kawachi-no-kami Kunisuke ( omote : Kawachi-no-kami Fujiwara Kunisuke, ura : -), in shirasaya, (1 shaku 3 sun 3 bu), A030717 ] JPY 560.000-
* Harima-no-kami Teruhiro (omote : Harima-no-kami Teruhiro, ura : -), in shirasaya, (1 shaku 5 sun 1 bu 8 rin) [ A100114 ]JPY 650.000-
* Kyô first generation Tanba-no-kami Yoshimichi ( omote : "大和守吉道", ura : -), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 9 bu 5 rin), [ A030117 ] JP7091700.000-
* Yamato-no-kami Yoshimichi ( omote : "大和守吉道", ura : -), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 9 bu 5 rin), [ A020117 ] JPY 750.000-
* Kanefusa ( omote : "兼房"), in shirasaya ( 1 shaku 0 sun 6 bu 6 rin), [ A030917 ] JPY 800.000-
* Sessyu Hiroyoshi ( omote : "摂州" ( following part cut "切"), ura : (kiritsuke-mei) "信近 米藩住清茂揚之"), in shirasaya, with koshirae ( 1 shaku 3 sun 0 bu 6 rin), [ A020917 ] JPY 850.000-
* Kanesada ( omote : "兼定"), in shirasaya, with koshirae ( 1 shaku 3 sun 0 bu 6 rin), [ A020813] JPY 850.000-
* No signature (Unjyu), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 8 bu 8 rin), [ A060317 ] JPY 850.000-
* Yamato-no-kami Yasusada ( omote : "大和守安定"", ura : -), in shirasaya, (1 shaku 8 sun 5 bu 1 rin), [ A050617 ] JPY 1.200.000-
* First generation Hizen Tadayoshi (omote : Hizen-no-kuni ju-nin Tadayoshi saku ura : doukoku ju-nin saku-sou Munenaga), in shirasaya,
(1 shaku 4 sun 6 bu 5 rin
[ A030715 ] JPY 7.000.000-

Ken
* Kawachi-no-kami Kiyofusa(omote : Kawachi-no-kami Fujiwara Kiyofusa saku, ura : xx taira Satsuma-no-kami ritsugan hounou x cho juichiki hinoe-uma gogatsu tsuitachi NOMURA Seijiro), in shirasaya (1 shaku 0 sun 7 bu 2 rin ) [ A040814 ] JPY 430.000-
* No signature (FUJITA Shigehide), in shirasaya, with koshirae ( 1 shaku 2 un 5 bi 0 rin) [ A030815 ] JPY 700.000-
Yari
SOLD * Hira sankaku yari (3 sun 3 bu 1 rin), in koshirae [ A040317 ]
* Masatsune ( omote : "政常", ura : -), in shirasaya, ( 3 sun 9 bu 6 rin )  [ A090817 ] JPY 180.000-
* First generation Kawachi-no-kami Kunisuke, in shirasaya, with koshirae (4 sun 5 bu 5 rin) [ A071115 ] JPY 250.000-
* Jyû-mon-ji Yari Musashi-jyû Kanemasa ( omote : "武蔵住兼正", ura : -), in shirasaya, (6 bu 3 sun 0 rin) [ A050917 ] JPY 270.000-
* Bizen-no-kami Kuniyoshi(omote : Bizen-no-kami Kuniyoshi, ura : -),in shirasaya, with koshirae (1 shaku 7 sun 2 bu 6 rin) [ A010115 ] JPY 450.000-
Naginata
Gunto
Tanto
SOLD
* No signature, (Ju-myô, shin-shin-tô), in shrasaya, ( 7 sun 9 bu 2 rin), [ A071117]
* No signature, attributed to Kaifu school, in shirasaya, (7 sun 1 bu 6 rin), [ A090517 ] JPY 75.000-
SOLD
* No signature, (succeeded as Tegai "手掻"), in shrasaya, ( 8 sun 7 bu 1 rin), [ A091117 ]
SOLD * No signature, (succeeded as Tametsugu "為継"), in shrasaya, ( 7 sun 5 bu 5 rin), [ A101117 ]
* KOBAYASHI Yasuhiro(omote : "守護牧野嘉守家康宏", ura : "昭和癸亥年六月"), in shirasaya, (8 sun 4 bu 4 rin) [ A040417 ] JPY 190.000-
* Kunihiro (omote : "国廣造之", ura : "昭和五十七年"), in shirasaya , ( 6 sun 9 bu 9 rin) [ A060617 ] JPY 200.000-
* A set of three kogatanas (Motohiro, Sasshû-jû Masamori, no signature), in shirasaya, [ A080917 ] JPY 250.000-

* KIKYO Hayamitsu(omote : Hayamitsu tsukuru, ura : Heisei jyu-kyu-nen Nigatsu-bi), in shirasaya (8 sun 4 bu 4 rin) [ A150816 ] JPY 250.000-
* Sans signature (Sué Seki), dans koshiraé (9 sun 5 bu 0 rin) [ A110816 ] JPY 250.000-
* Yamashiro-no-kuni jyû Umetada Yoshinobu ( omote : " 山城国住埋忠吉信", ura : "正保三年八月日"), in shirasaya (7 sun 9 bu 2 rin) [ A010816 ] JPY 250.000- 
* No signature(Keishin-sai Naomasa) kanmuri-otoshi-zukuri, in shirasaya (9 sun 5 bu 0 rin) [ A130816 ] JPY 280.000-
* Kuniyoshi(omote : Ugo honjo ju Kuniyoshi korewo tsukuru ura : Showa mizunoto-ushi nen hachigatsu kichi-jitsu), in shirasaya, (8 sun 7 bu 4 rin) [ A080314 ] JPY 280.000-
HOLD * ENOMOTO Sadayoshi(omote : "貞吉", ura : "昭和辛酉春"), in shirasaya, (7 sun 1 bu 2 rin) [ A111117 ] JPY 280.000-
* YAMAGUCHI Kiyofusa(omote : Morioka-ju Kiyofusa korewo tsukuru ura : Nisen-ju-ni mizunoe-tatsu-nen seika), in shirasaya ( 8 sun 8 bu 1 rin) [ A071213 ] JPY550.000-
* Kanefusa(omote : "兼房", ura : -), in shirasaya, (1 shaku 0 sun 6 bu 6 rin) [ A030917 ]  JPY 650.000-
Kogatana
*Kinkasan Fujiwara Kiyonaga, in shirasaya (3 sun 9 bu 5 rin) [ A090215 ] JPY 35.000-
* Fujiwara Kanetaka "薩摩守藤原金高", in shirasaya, (3 sun 9 bu 2 rin), [ A150517 ] JPY 38.000-
* Minamoto Hiromasa "若狭守源廣政", in shirasaya, (3 sun 8 bu 4 rin), [ A160517 ]JPY 38.000-
*Bizen Osafune-ju YOKOYAMA Sukenao in shirasaya (3sun 9 bu 8 rin) [ A160114 ] JPY 57.000-
* Kiyofusa "陸中國盛岡住清房作", in shirasaya, (4 sun 1 bu 9 rin), [ A140517 ] JPY 70.000-
* Oku Yamato-no-kami Taira-no-asson Motohira hachi-jyû-issai "奥大和守平朝臣元平八十一歳", in shirasaya (4 sun 1 bu 9 rin) [ A011117 ] JPY 80.000-
* Hôki-no-kami Taira-no-asson Masayuki hachi-jyû-nisai tsukuru"伯耆守平朝臣正幸八十二歳造", in shirasaya (4 sun 1 bu 9 rin) [ A021117 ] JPY 100.000-
* Satsuma-no-kuni Taira Masayoshi "薩摩國平正良", in shirasaya (4 sun 1 bu 9 rin) [ A031117 ] JPY 120.000-
Swords which require polishment
* Wakizashi No signature, in koshirae, (1 shaku 4 sun 6 bu 8 rin) [ A020615 ] JPY 150.000- Rusts are observed.


Please order by E-mail.About TOUKEN KOMACHI

What's NEW

Touken Komachi TOP


JAPANESE SWORD/ Katana____SWORD FITTINGS/ Tsuba Kozuka____ATELIER Touken Komachi____ARTICLES of SWORD____ANTIQUE_____Consigment sales

TEL&FAX +81-(0)3-5284-9014____E-mail : s_tsukada@toukenkomachi.com

Copyright © 2009 Touken komachi All rights reserved.
Copyright 2009-2017, Touken Komachi, All rights reserved